Skip to content

Wyniki 1 rok po zakrzepicy Aspiration for Myocardial Infarction AD 4

7 miesięcy ago

485 words

Skala zakrzepu została sklasyfikowana przez badaczy zgodnie z kryteriami trombolitycznymi w zawale mięśnia sercowego (TIMI), 12 z przeklasyfikowaniem całkowitej okluzji po początkowym przywróceniu przepływu zgodnie z kryteriami Sianosa i wsp.13. Analiza statystyczna
Obliczenia wielkości próby i sekwencjonowania grupowego dla pierwotnego wyniku po 30 dniach zostały opisane wcześniej. Wyniki zostały przeanalizowane zgodnie z zasadą zamiaru leczenia. Krzywe Kaplana-Meiera są używane do pokazywania wskaźników zdarzeń w czasie, klasyfikowanych zgodnie z przypisaniem do randomizacji. Współczynniki zagrożenia zostały obliczone przy użyciu modelu proporcjonalnych hazardów Coxa, którego jedynym czynnikiem jest traktowanie, i są zgłaszane przy nominalnym 95% przedziale ufności od modelu proporcjonalnych hazardów Coxa i nominalnej dwustronnej wartości P z logarytmu test. Testy Chi-kwadrat wykorzystano do przetestowania różnic między zmiennymi kategorycznymi. Analizy podgrup przeprowadzono przy użyciu modeli proporcjonalnych zagrożeń z odpowiednimi testami interakcji. Wszystkie analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.3 (SAS Institute).
Wyniki
Badana populacja
Wszystkie centra PCI w Szwecji (29 ośrodków) i Islandii (1 ośrodek) wraz z ośrodkiem PCI w Danii wzięły udział w badaniu. W okresie badania 11956 pacjentów przeszło PCI w kierunku STEMI, a 7244 zostało zapisanych (ryc. S1 w Dodatku uzupełniającym).
W okresie 2 lat i 9 miesięcy od rejestracji randomizowano 59,7% wszystkich pacjentów ze STEMI i skierowanych na PCI oraz 76,9% wszystkich pacjentów potencjalnie kwalifikujących się do zapisania się do Szwecji i Islandii. Najbardziej rozpowszechnionymi powodami niewprowadzania pacjentów, jak podali badacze, była niezdolność pacjenta do udzielenia zgody na udział w badaniu, głównie ze względu na poważne schorzenia (37,6% pacjentów), niezdolno ść do wykonania aspiracji skrzepów z przyczyn anatomicznych (16,0%) lub osąd, że aspiracja skrzepu była nieodpowiednia (11,3%) lub niewskazana (7,2%).
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów w punkcie wyjściowym, według statusu randomizacji i grupy leczenia. Podstawowe cechy kliniczne i proceduralne, a także leki wyładowcze dla wszystkich pacjentów poddanych randomizacji i tych, którzy nie zostali poddani randomizacji, wymieniono w Tabeli oraz w tabelach S1 i S2 w dodatkowym dodatku. Na szczególną uwagę zasługuje częste korzystanie z dostępu do tętnicy promieniowej (u 66,4% pacjentów), biwalirudyny (w 78,8%), nowych silnych inhibitorów P2Y12 (u 43,7% pacjentów w PCI i 36,6% przy wypisie), oraz stenty uwalniające leki nowej generacji. Żaden z pacjentów poddanych randomizacji ani żaden z pacjentów w Szwecji ani Islandii, którzy nie zostali poddani randomizacji, stracili na obserwacji pierwszorzędowego punktu końcowego na rok; Nie uzyskano da nych uzupełniających dla pacjentów w Danii, którzy nie zostali poddani randomizacji.
Aktualizacja 30-dniowych danych rejestru
Aktualizacja danych rejestru dotyczących zdarzeń w ciągu pierwszych 30 dni obejmowała jedną śmierć, która nie została wcześniej zidentyfikowana lub zgłoszona.6 Trzy zdarzenia wcześniej zgłoszone jako nowe hospitalizacje z powodu zawału mięśnia sercowego w ciągu 30 dni zostały przeklasyfikowane jako część wskaźnika hospitalizacji [hasła pokrewne: choroba mikulicza, ile kalorii mają migdały, opalanie natryskowe białystok ]

0 thoughts on “Wyniki 1 rok po zakrzepicy Aspiration for Myocardial Infarction AD 4”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: najlepsze spalacze[…]

Powiązane tematy z artykułem: choroba mikulicza ile kalorii mają migdały opalanie natryskowe białystok