Skip to content

Melaminowa sproszkowana formuła i kamica żółciowa u małych dzieci cd

7 miesięcy ago

492 words

Ustalenia dotyczące kamieni moczowych zostały sklasyfikowane w następujący sposób: określone kamienie, podejrzane kamienie (zwiększona, sporadyczna, punktowa echogeniczność w nerkach lub układ miedniczno-nerkowy) lub brak kamieni. Pacjenci, którzy mieli kamienie moczowe bez innych nieprawidłowości w układzie moczowym i którzy byli narażeni na działanie skażonej melaminy formuły przez 30 dni lub dłużej, byli uważani za mających kamicę moczową związaną z melaminą. Analiza statystyczna
Do zarządzania danymi zastosowano oprogramowanie EpiData (wersja 3.0, www.epidata.dk). Analizy statystyczne przeprowadzono za pomocą oprogramowania SPSS (wersja 14.0, SPSS). Częstości i odsetki zostały wykorzystane do opisania rozkładów diagnoz dotyczących ultrasonografii wśród dzieci w zależności od płci, wieku, zawartości melaminy w otrzymanym preparacie, objawów klinicznych i wyników laboratoryjnych. Testy Chi-kwadrat i dokładny test Fishera wykorzystano do porównania danych kategorycznych. Analizy wielowymiarowe przeprowadzono za pomocą wielomianowego modelu logistycznego, w którym uwzględniono grupę wiekową, płeć, rodzaj urodzenia, stosowanie samej formuły lub w połączeniu z mlekiem matki oraz zawartość melaminy w otrzymanym preparacie. Wskaźniki szans i 95% przedziały ufności dla ryzyka zostały obliczone odpowiednio na podstawie współczynników zmiennych modelu i błędów standardowych. Pacjenci bez kamieni służyli jako grupa odniesienia.
Do analizy wykorzystano dwa modele. W modelu brakujące dane z mierzonych zmiennych zostały wykluczone, pozostawiając 400 obserwacji. W modelu 2 brakujące dane binarne zostały zakodowane jako nieobecne, podejście, które rozciąga związek między zmienną towarzyszącą a wynikiem w kierunku hipotezy zerowej. Brakujące dane kategoryczne, takie jak rodzaj urodzeń i zastosowanie samej formuły lub w połączeniu z mlekiem matki, zostały zakodowane jako nieznane ; w modelu wykorzystano łącznie 589 obserwacji. Podejście zastosowane w modelu 2 pozwala na udział innych istniejących zmiennych dla każdej obserwacji i może zapewnić wgląd w rozkład brakujących danych.2
Wszystkie podane wartości P są dwustronne (z wartościami mniejszymi niż 0,05 uważane za wskazujące na istotność statystyczną) i nie zostały dostosowane do wielokrotnych testów, z wyjątkiem oceny różnic w częstości dysfunkcji kłębuszków między dowolnymi dwiema grupami pacjentów (osoby z kamieniami, tych, którzy byli podejrzani o kamienie, i tych, którzy nie mieli kamieni). Do tej analizy wartość P użytą do wskazania istotności statystycznej dla testowanej hipotezy skorygowano dla wielokrotnych porównań za pomocą korekcji Bonferroniego, dla wartości progowej 0,017 (0,05 ÷ 3).
Wyniki
Badana populacja
Tabela 1. Tabela 1. Ekspozycja na melaminę i inne cechy 589 dzieci badanych, według obecności lub braku kamieni dróg moczowych. Ogółem badano 589 dzieci: 341 chłopców (57,9%) i 248 dziewcząt (42,1%). Wszystkie 589 dzieci było kolejno zapisywanych do badania po tym, jak rodzice lub opiekunowie wyrazili świadomą zgodę. Charakterystyka dzieci i zawartość melaminy w formule, którą otrzymali, podano w tabeli 1.
Zakres ekspozycji i obecności kamieni
Rysunek 1
[patrz też: jajeczko eos allegro, dentysta na nfz poznań, terapia powięziowa ]

0 thoughts on “Melaminowa sproszkowana formuła i kamica żółciowa u małych dzieci cd”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: serwis ekspresów do kawy warszawa[…]

Powiązane tematy z artykułem: dentysta na nfz poznań jajeczko eos allegro terapia powięziowa