Skip to content

Kompleksowa charakterystyka molekularna brodawkowego raka nerkowokomórkowego ad 5

7 miesięcy ago

157 words

Łącznie 14 z 17 mutacji MET było w domenie kinazy tyrozynowej, a 13 z tych mutacji zaobserwowano w guzach typu (17% z 75 nowotworów typu 1) (Figura 2A i 2B). Ponadto, alternatywny transkrypt MET RNA, który zastępuje kanoniczne eksony i 2 nowym eksonem splicowanym do kanonicznego egzonu 3 (figura 2A) zidentyfikowano w 8 nowotworach (4 guzy typu 1, 3 guzy typu 2 i niesklasyfikowany nowotwór) . Izoforma ta stanowiła większość transkryptów w 2 nowotworach i frakcję w pozostałych 6 nowotworach i ostatnio zaobserwowano, że wytwarza stabilne, skrócone białko w liniach komórkowych żołądka-rak (Fig. S5A w Suplemencie Dodatkowym 1). 19 Egz. i 2 MET koduje domenę wiążącą ligand receptora czynnika wzrostu hepatocytów; izoforma ta, analogicznie do izoformy wariantu III wirusa naskórkowego czynnika wzrostu, 20 może prowadzić do niezależnej od ligandu aktywacji MET. Ponadto, fuzje genów obejmujące MET zaobserwowano w 3 nowotworach (dodatek dodatkowy 6). Poziomy ekspresji mRNA MET i fosforylacji białka (pY1235) były istotnie wyższe w guzach typu niż w guzach typu 2 (P <1 × 10-9 i P = 0,007, odpowiednio w teście t) (ryc. S5B w Suplementarnym Załącznik 1) - odkrycie, które może być częściowo spowodowane trisomią chromosomu 7 w guzach typu 1. Zmieniony status MET (zdefiniowany jako mutacja, wariant splicingowy lub fuzja genowa) lub zwiększona liczba kopii chromosomu 7 (która koduje MET, ale może również obejmować inne geny) została zidentyfikowana w 81% przypadków raka brodawkowatego typu 1. Analiza za pomocą Genomowej Identyfikacji Znaczących Celów w Raku (GISTIC), wersja 2.0, wykazała, że utrata p36 obserwowana w 18 brodawkowatych rakach nerkowych (11,2%) obejmowała kandydujący supresor guza ERRFI1, negatywny regulator EGFR (Fig. S6 w Uzupełniającym dodatku 1). Delecje p36 współistnieją istotnie ze wzrostem amplifikacji chromosomu 7 i EGFR (P = 0,02 według dokładnego testu Fishera). Mutacja CDKN2A w nowotworach typu 2
Analiza GISTIC, wersja 2.0, wykazała utratę ogniskowej 9p21 w 13 raku brodawkowatych komórek brodawkowatych (8,1%), powodując utratę CDKN2A (ryc. S7A w Suplemencie dodatkowym 1). Stwierdzono mutację lub promotor hypermetylacji CDKN2A w 11 nowotworach (ryc. S7B w Suplemencie Dodatku 1), w tym 3 guzów z ogniskową utratą 9p21, co skutkowało 21 guzami (13,0%) określonymi jako mające CDKN2A zmiany (ryc. S7C w Dodatek dodatkowy 1). Zmiana CDKN2A była silnie związana z cechami histologicznymi typu 2, z 25% guzów typu 2 (15 z 60) wykazujących zmiany. Zmiany nowotworów CDKN2A wykazały zarówno zwiększone poziomy ufosforylowanego białka siatkówczaka (Rb), jak i zwiększoną ekspresję genów związanych z cyklem komórkowym, wyniki zgodne z przewidywanymi konsekwencjami utraty CDKN2A (Fig. S7D w Dodatkowym dodatku 1). W analizie jednowymiarowej pacjenci z guzami zmienionymi przez CDKN2A mieli znacznie niższy wskaźnik całkowitego przeżycia niż pacjenci bez zmian nowotworowych CDKN2A (P <1 × 10-10) (ryc. S7E w dodatkowym dodatku 1). Odkrycia były podobne, gdy analiza była ograniczona do pacjentów z guzami typu 2 (P <0,001) (ryc. S7F w dodatkowym dodatku 1). Ponadto zwiększona ekspresja mikroRNA miR-10b-5p była skorelowana ze zmniejszoną ekspresją jego celu, CDKN2A (ryc. [więcej w: protezy zębowe cennik, litewski przekręt cda, goodlookin allegro ]

0 thoughts on “Kompleksowa charakterystyka molekularna brodawkowego raka nerkowokomórkowego ad 5”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: profesjonalny dietetyk warszawa[…]

Powiązane tematy z artykułem: goodlookin allegro litewski przekręt cda protezy zębowe cennik